ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหรือข้อราชการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาการจังหวัดสตูล (กศจ.สตุล) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมอันดามัน อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัตสตูล ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้มีการมอบรางวัล “ครูดีศรีสตูล ประจำปี 2564 โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมรับรางวัลดังนี้ 1.นางยูวิตา มนูญดาหวี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทผู้บริหาร 2. นางสาวอามีนะฮ์ ปังหลีเส็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยามูลนิธิ ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทผู้บริหาร 3. นางสุนี แกสมาน พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สช.สตูล ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 4. นางสาวสโรยา เตบสัน ครูโรงเรียนสายเพชรศึกษา ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทครู 5. นางสาวปอเสี๊ยะ ฮายีบิลัง ครูโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทครู 6. นางฮอดียะห์ สูนสละ ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทครู 7. นางสาวอาภรณ์ เซ่งลอยเลื่อน ครูโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทครู 8. นางสาวมูรชีดาฮ์ สาหลัง ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทครู โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุมและมอบรางวัล

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม 

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล ประชุมชี้แจงระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ เข้าร่วมประชุมชี้แจงระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานอนุกรรมการเป็นประธานในการประชุม

Application “สช. On Mobile"

Syndicate content