นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ตัวแทนสช.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายฟะฮ์รี ซูไลมัน กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ตัวแทนจากจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายฟะฮ์รี ซูไลมัน กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมพบปะพูดคุย และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม การค้า-การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 วัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ระดับศูนย์สอบ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา อ. เมืองสตูล จ. สตูล เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการจัดสอบและแนวทางในการจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบ ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานระดับศูนย์สอบ ตัวแทนโรงเรียนและตาดีกา และตัวแทนสนามสอบ 9 สนามสอบ ดังนี้ 1.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 2.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 3.โรงเรียนดารุลอูลูม 4.โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 5.โรงเรียนมุสลิมศึกษา 6.โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 7.โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา 8.อนุบาลท่าแพพัฒนา และ 9.ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ทั้งนี้การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET จะดำเนินการทดสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัตสตูล ได้จัดทำแผนและกำหนดการออกบระชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายเครือข่ายชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อแนะแนวทางการสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในองค์กรให้ก้าวหน้าและยั่งยืน อย่างมีคุณภาพเพื่อเยาวชนสมาชิกTO BE NUMBER ONE ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกตามกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบในทางที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือมั่วสุมสิ่งเสพติตต่างและการเตรียมพร้อมในการส่งองค์กรเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในโอกาสต่อไป

Syndicate content