นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลอ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมี ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม ซึ่งตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นป.6 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และชั้น ม.3 ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564

สช.สตูล ร่วมเป็นเกียรติรับฟังการบรรยายให้ความรู้กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติรับฟังการบรรยายให้ความรู้กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี ซึ่งตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการนำคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ออกเยี่ยมเยียนพบปะนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อให้ความรู้ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูลต่อไป

สช.สตูล ส่งมอบกระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษากลับคืนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ส่งมอบกระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กลับคืนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติภายหลังลจากเสร็จสิ้นการทดสอบ

สช.สตูลร่วม เป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร "ครูดี มีคุณธรรม" โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สตูล

วันที่ 1มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วม เป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร "ครูดี มีคุณธรรม" โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สตูล ได้พิจารณาคัดเลือก "ครูดี มีคุณธรรม" จำนวน 73 คนประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 24 คน ครูผู้สอนสามัญ จำนวน 26 คน ครูผู้สอนศาสนา จำนวน 23 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี2564

นายพนม อินทันแก้ว นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายพนม อินทันแก้ว นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลพร้อมด้วย นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวยุวดี ก๋งเกิด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบปรุง 2560) และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 สู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา และเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนสังคมศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 340 คน

Syndicate content