การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ2564 I-NET

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สช.สตูล ประชุมโครงการ “ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการ “ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง” ณ ห้องประชุม 2 โต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล ซึ่งตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง" ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในการรับบริจาคหมวกนิรภัยจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ไม่มีหมวกนิรภัย และเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

สช.สตูล ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟีซุลกุรอ่านท่าแพ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟีซุลกุรอ่านท่าแพซึ่งตามที่นายอรรถสิทธ ขุนดำ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีความประสงค์ขออนุญาตจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ ชื่อว่า “สถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟีซุลกุรอ่านท่าแพ” ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ทั้งนี้ได้มีการยื่นแบบคำร้องและเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย จังหวัดสตูลจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อดำเนินการตรวจความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บริเวณที่ตั้ง บุคลากร และด้านอื่น ๆ ของสถาบันศึกษาปอเนาะดังกล่าวต่อไป

 

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล พร้อมด้วย นิติกร และผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงทุจริต หรือปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนด โดยมีนายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 เป็นประธานในการประชุม

Syndicate content