นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานขับเคลื่อนสร้างจิตสำนึกค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าว
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีการเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียนงาน “ภูริวิชาการ ๕๘” ณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
เนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา”
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในการเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับมัธยมศึกษา
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการออกตรวจตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สำหรับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบผลอินทผาลัม ให้แก่มัสยิดต่างๆ ประกอบด้วย ๑.มัสยิดดารุลอาหม้าน หมู่ ๒ ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๒.มัสยิดบ้านเกาะแกล หมู่ ๒ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๓.มัสยิดบ้านทุ่งริ้น หมู่ ๑ ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL