นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ในงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” จังหวัดสตูล ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมด้วย พนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอ่านอบีบักรินณ์ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม VDO Conference ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเรื่องการดำเนินงานการศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมโกวิทวรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในวัน ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมส่งและมอบของที่ระลึก แก่นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในการเดินทางไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมด้วย พนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอ่านอบีบักรินณ์ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL