สำหรับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบผลอินทผาลัม ให้แก่มัสยิดต่างๆ ประกอบด้วย ๑.มัสยิดดารุลอาหม้าน หมู่ ๒ ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๒.มัสยิดบ้านเกาะแกล หมู่ ๒ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๓.มัสยิดบ้านทุ่งริ้น หมู่ ๑ ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพูดคุยในรายการห้องข่าวเช้านี้ FM ๙๕.๕๐ MHz. และ ๙๙.๕0 MHz. ช่วงห้องข่าวสนทนา เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)และสถาบันปอเนาะศึกษาจังหวัดสตูลระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตูลและโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๗๔๘ สถาบันดำรงราชานุภาพ (นปส.๖๕) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายวราวุธ วงศาชนัท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ –๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช จังหวัดชลบุรี
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษาสำนักงานการศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อ นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบในจังหวัดสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม "การเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการคุณธรรมนำสันติสุขด้วยกิจกรรมลูกเสือชายแดนใต้ ประจำปี 2558" ณ ห้องประชุมประดู่แดง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL