นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมการประชุมทางไกลระบบ Video Conference ในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมสำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันบิดาแห่งฝนหลวง”
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมส่ง ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ช่วยราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมพิธีปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ ๒๒ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลองห้า ปทุมธานี โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีปิด
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ข้าราชการ และพนักงานราชการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL