สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการนิเทศแก่ผู้แทนศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูล ตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ณ ห้องประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการรายงานการพัฒนาการศึกษาต่อไป
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และพนักงานราชการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ออกตรวจความพร้อมในการขอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียน เค แอล ดี อินเตอร์ เนชั่นแนล สคูบ้า สคูล ณ เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และพนักงานราชการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ออกตรวจความพร้อมในการขอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนดนตรีสารบัญ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนางรอดีย๊ะฮ์ ละใบเด็น ยีส้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จังหวัดสตูล กิจกรรมที่๒ ณ ห้องประชุมสตาร์รินท รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำหรับการอบรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รุ่นที่ ๓ อำเภอเมืองสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กิจกรรมที่ ๒ ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำหรับการอบรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รุ่นที่ ๒ อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอท่าแพ

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL