นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันรำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
ตัวแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดสตูล เข้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 แก่นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังสตูล ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ในค่ำของวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ลานกิจกรรมกลาง ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้จัดโครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของนักเรียน สร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ครูและนักเรียน ระหว่าง วันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็น ประธานในพิธีดังกล่าว
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรเยาวชนปฏิบัติตนดีเด่นตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำค่านิยม ๑๒ ประการเป็นหลักการประพฤติ ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอันดีงาม

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL