ในวันที่๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมมอบของรางวัลสนับสนุนนาวากาชาดประจำปี ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนเพื่อปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายเพชรศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒๕๕๗ นายหั้ว ศรีสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้เข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนดารุลมุอ์มิน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดงานวันปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนผลการเรียนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษาและนักเรียนที่จบชั้นระดับอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์(ทุ่งหว้า) ณ. ห้องประชุม โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ต. นาทอน อ. ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL