แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน ตุลาคม 2554

  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ตุลาคม  2554 เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนเรียบร้อยแล้ว ของให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินและส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2554 ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน  2554   ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนตุลาคม  2554 นี้ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน 1 ใน 3 ของงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี  2554 ทำให้เงินอุดหนุนไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่าย จึงขอแจ้ง ให้โรงเรียนทราบว่า เงินอุดหนุนประจำเดือน ตุลาคม 2554 ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้โอนให้กับโรงเรียน นั้น ใช้อัตราเงินอุดหนุน ตามระเบียบ ว่าด้วย การกำหนดมาตรการช่วยเหลื่อนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Aim High, Fly High

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Aim High, Fly High และขอความร่วมมือโรงเรียนแจ้งให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมข้อมูลสารสนเทศและการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เวลา 08.30 - 16.30 น. รายชื่อนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

         ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น  บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ รับสมัครครู จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ รับสมัครครู จำนวน 2 อัตรา  • ภาษาไทย  1  ตำแหน่ง

  • ภาษาอังกฤษ    1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจ  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทร. 074-799549

Syndicate content