โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย(100 ปี ยุวกาชาดไทย) เพื่อระลึกถึงสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้มีพระกรุณาธิคุณก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาสมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางด้านยุวกาชาด มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการมีรายได้ของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 1

26 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการมีรายได้ของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ณ เดอะ โคโค่ แกรนด์ ชาเลต์ ปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล และรุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565 ณ พื้นที่เครือข่ายอุทยานธรณีสตูล และอิงธารรีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กล่าวต้อนรับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กล่าวต้อนรับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูล โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล บ้านฉลุงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา เพื่อกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบสถานภาพและการใช้ประโยชน์โครงการ และเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสตูล

25 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสตูล ซึ่งจังหวัดสตูลได้กำหนดจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดสตูล เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประสานงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และเยี่ยมเยือนส่วนราชการต่าง ๆ การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีดารุลมุมินเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมควนกาหลงอารีน่า

25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีดารุลมุมินเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมควนกาหลงอารีน่า ซึ่งโรงเรียนดารุลมุอ์มิน ได้กำหนดจัดกิจกรรม กีฬาสีดารุลมุอ์มินเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีกิจกรรมหลากหลายให้กับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนต่อการพัฒนา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา พร้อมทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา และสร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน ภายใต้สโลแกน "มุมินอ์เข้มแข็ง รวมกันเป็นหนึ่ง "

Syndicate content