ข้อมูล สถิติการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ข้อมูล สถิติ การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2553

ตารางที่ 1

จำนวนสถานศึกษาเอกชน จำแนกตามอำเภอ  ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 2

จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จำแนกตามประเภทการสอน และระดับการศึกษาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 3

จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 4

ข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (สอนสามัญ) ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 5

ข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (สอนศาสนาควบคู่สามัญ)  ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 6

ข้อมูลการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (สอนสามัญ) ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 7

ข้อมูลการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (สอนศาสนาควบคู่สามัญ) ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 8

แสดงที่ตั้งของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 9

การจัดตั้งของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 10

จำนวนครู นักเรียน ห้องเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา(สอนสามัญ) จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 11

จำนวนครู นักเรียน ห้องเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (สอนศาสนาควบคู่สามัญ) จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 12

จำนวนนักเรียน ห้องเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (สอนสามัญ) จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 13

จำนวนนักเรียน ห้องเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (สอนศาสนาควบคู่สามัญ) จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ  ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 14

จำนวนครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา รายอำเภอ ประจำปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 15

จำนวนครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา รายโรง ประจำปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 16

จำนวนนักเรียน ห้องเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (เปิดสอนศาสนาควบคู่สามัญและอาชีวศึกษา) จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 17

จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

 

ตารางที่ 18

จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เข้าศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  ปีการศึกษา 2552

 

ตารางที่ 19

จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เข้าศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  ปีการศึกษา 2552

 

ตารางที่ 20

จำนวนครู นักเรียน ห้องเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 21

จำนวนนักเรียน  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 22

ข้อมูลพื้นฐานสถาบันศึกษาปอเนาะ ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 23

จำนวนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จำแนกอำเภอ ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 24

ข้อมูลเบื้องต้นศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำแนกตามอำเภอ ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 25

ข้อมูลสภาพศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำแนกตามอำเภอ ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 26

จำนวนผู้เรียน ผู้สอน และห้องเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 27

จำนวนผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำแนกตามระดับชั้น และเพศ ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่ 28

ข้อมูลจำนวนผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ปีการศึกษา 2553