ขอเชิญร่วมงานการกุศล คณะกรรมการสถาบันตะห์ฟีสดารุลกุรอ่านอบีบักรินณ์