ยุทธศาสตร์ สช. จังหวัดสตูล (พ.ศ.2560-2563)

ยุทธศาสตร์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (พ.ศ.2560-2563) 

 

วิสัยทัศน์ 

          เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างผู้เรียน ให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ควบคู่คุณธรรม นำทางสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. ประสานการจัดทำแผน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

6. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

7. นิเทศ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและทักษะการแก้ปัญหาจนสามารถนำไปสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้

3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. เพื่อใช้หลักการปฏิบัติทางศาสนาในการสร้างคนดีและสังคมสงบสุข

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างงานอาชีพจนสามารถดำรงชีพได้ยั่งยืน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

2. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

3. การเรียนรู้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

4. พัฒนากระบวนการจัดการและบริหาร

 

กลยุทธ์  

1. สร้างสุขสนุกกับการเรียนรู้

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และงานการศึกษา

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

4. สร้างคนดีสู่สังคมสงบสุข

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนาหลักสูตรทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

7. พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

8. พัฒนาและจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

9. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

 

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย

1. โรงเรียนแห่งความสุข

    ตัวชี้วัด  จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

2. การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

    ตัวชี้วัด จำนวนสถานศึกษาที่ปฎิรูปการบริหารงานวิชาการ

3. หลักสูตรทักษะการคิดและทักษะการแก้ปัญหา

    ตัวชี้วัด  จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

4. ผู้เรียนนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

    ตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้เรียนที่นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

5. ผู้เรียนสามารถสร้างงานอาชีพในท้องถิ่นได้

    ตัวชี้วัด   จำนวนโครงงานการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง