คำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนผู้สอนและค่าบริหารจัดการศูนย์