ครูผู้สอน

 

พนักงานราชการ

นางสาวนุสรา  ปังเตะ
ร.ร.สามัคคีอิสลามวิทยา


นางมิยารอ  มานะกล้า
ร.ร.สามัคคีอิสลามวิทยา

นางสาวยานีดา  คงสวัสดิ
ร.ร.แสงประทีปวิทยา

นางกูฟารีดี  แก้วสลำ
ร.ร.แสงประทีปวิทยา

 

 

 
ว่าง
ร.ร.พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
นางสาวสูไลลา  ยูโซ๊ะ
ร.ร.พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
นางฮาดีย๊ะ  สลีหมีน
ร.ร.ธรรมศาสน์วิทยา
นางซัลวา  มณีหยัน
ร.ร.ธรรมศาสน์วิทยา

   
นางสาวอาริตา  นามัย
ร.ร.สันติศาสตร์ศึกษา
 นางสาวสุกัญญา จิ้วจวบ
ร.ร.สันติศาสตร์ศึกษา
นางสาวนูรมะห์ณี  เถาวัลย์
ร.ร.อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
นางอัมรีน่า  มะเร๊ะ
ร.ร.อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

 
 
 นางฤทัยรัตน์  ง๊ะสมัน
ร.ร.ศาสนธรรมวิทยา
นางสาวสุวานี  ดือราแม
ร.ร.ศาสนธรรมวิทยา
 นายสุวรรณ  ราโอบ
ร.ร.อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
ว่าง
ร.ร.อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
 

นางสาวนูรีดา  ฮาแวมาเนาะ
ร.ร.ดารุลอูลูม
นางดาณี  หมัดหมัน
ร.ร.ดารุลอูลูม
นายรอซี  หนูเบ๊ะ
ร.ร.จริยธรรมอิสลามวิทยา
มูลนิธิ
นางสาวสุนิสา  สูหลง
ร.ร.จริยธรรมอิสลามวิทยา
มูลนิธิ

16

 
 นางมารีย๊ะ   กาเส็มสัน
ร.ร.ตัรกี้ยะตุลอุมมะฮ์
  นางสาวอาบีดา  เตาวโต
ร.ร.ตัรกี้ยะตุลอุมมะฮ์

 นางสาวนลฐิยา  หลงจิ
ร.ร.แสงธรรม

 นางสาวนุสรี  สุขสง่า
ร.ร.แสงธรรม


 
นางสุหรี  องสารา
ร.ร.อิสลามศึกษาดารุลบิร
  นางจรรยา  สูนสละ
ร.ร.อิสลามศึกษาดารุลบิร
 นางสาวขวัญตา ชัยมล
ร.ร.ดารุลมาอาเรฟ
นายซัลมาน  บูเดียะ
 ร.ร.ดารุลมาอาเรฟ

 
นางสาวอาอีฉ๊ะ  ทิ้งน้ำรอบ
ร.ร.อิสลามวิทยามูลนิธิ
นางสาวกัณทิมา  แกสมาน
ร.ร.อิสลามวิทยามูลนิธิ
นายไมตรี  หยังดี
ร.ร.ดารุลฟารีห์
นายอะหมัดสมหวัง  ปาดูลัง
ร.ร.มัดราซะฮ์อัซซุนนาตุ้ลอิสลามียะฮ์

 
   
  นายมะนัรมี  เจ๊ะเฮง
ร.ร.มำบาอุลอูลูม

ว่าง
ร.ร.มำบาอุลอูลูม