นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาราชการแทน ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค (หน่วยอำเภอมืองสตูล)