ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 10/2563