นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการรค่ายนักเรียนนักศึกษาสู่มัคคุเทศก์ Satun Geopark