คณะกรรมการนิเทศ สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา