สช.สตูล ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล