โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสอนของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูล