นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O - NET