นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง