สช.สตูล สนับสนุนและรณรงค์ในโครงการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อสตูล"