ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนพระราชทานฯ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)