ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ .2563