ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)