ประชุมความต้องการสนับสนุนวิชาชีพให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีความรู้ติดตัวและเพื่อการดำรงอาชีพในอนาคต ครั้งที่ 1/2563