ผอ.สช.สตูล ประชุมสรุปรายงานการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้