ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563