ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563