สช.สตูล จัดโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบบัญชีของโรงเรียนเอกชนในระบบ (System Account Management : SAM)