สช.สตูล ร่วมรับแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพื่อใช้ในการจัดสอบ