ผอ.สช.สตูล ประชุมรับมอบนโยบายจาก นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน