ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายเเดนภาคใต้