ผอ.สช.สตูล ประชุมวางแผนการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค(หน่วยเมืองสตูล) ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563