บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบ I-NET โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา