ผอ.สช.สตูล มอบแบบเรียนและเอกสารประกอบการใช้หลักสูตรของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)