ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา I-NET