คณะกรรมการนิเทศ ชุดที่ 4-5 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน ณ ร.ร.สายเพชรศึกษา ร.ร.เพชรกาญจน์ ร.ร.นิด้าศึกษาศาสตร์ ร.ร.สตูลศานติศึกษา ร.ร.อนุบาลโอบอ้อม