สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน ณ โรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา และ โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล