คณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจสอบจำนวนนักเรียน ชุดที่ 4 และ 5 ลงพื้นที่โรงเรียนดารุลอูลูมและโรงเรียนแสงธรรม