คณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจสอบจำนวนนักเรียน ชุดที่ 8 ลงพื้นที่โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา และโรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์