คณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจสอบจำนวนนักเรียน ณ โรงเรียนอิสลามวิทยา