คณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจสอบจำนวนนักเรียน ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา