คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

1) ประเภทลูกเสือสำรอง 
- ประเภทลูกเสือสำรอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ประเภทลูกเสือสำรอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง และดาวดวงที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ประเภทลูกเสือสำรอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง และดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2) ประเภทลูกสามัญ
- ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3) ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
- ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4) ประเภทลูกเสือวิสามัญ
- ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
- ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 - 3