บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสตูล"