งานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ” ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล