คณะกรรมการนิเทศลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ