โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา