คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุน ณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล