คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ชุดที่ 2 ณ โรงเรียนโคกทรายอนุสรณ์