คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ชุดที่ 2 ณ โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์